Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості - Міністерство фінансів україни наказ


^ Суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Показники коригування

Код рядка

Сума

1

2

3

Коригування суми доходів (+, -)

03.11

 

Коригування суми витрат (+, -)

06.4.24

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України

П

 
Коригування здійснюється у зв'язку:

з невиконанням умов договору від "___" ____________ 20__ року, N _____, укладеного з:


_____________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) та код за ЄДРПОУ

(для юридичної особи))

_____________________________________________________________________________

                                     (місцезнаходження юридичної особи (для фізичної особи - місце проживання))


_____________________________________________________________________________,


в якому платник податку є Продавцем Покупцем потрібне позначити


Коригування здійснюється на підставі положень підпунктів 159.1.1 та 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України або пункту 5 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

таких документів:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Керівник платника податку


_______________________

(підпис)


М. П.


_________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


_______________________

(підпис)


__________________

(ініціали, прізвище)Звітна
Додаток ЦП

до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна новаКонсолідованаУточнююча

  


Таблиця 1. Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, у тому числі (сума позитивних значень рядків 1 - 6)

03.20

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з акціями та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами,

у тому числі:                                             (рядок 1.1 - рядок 1.2 - рядок 1.3)

1

 

доходи звітного (податкового) періоду

1.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

1.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

1.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з облігаціями,

у тому числі:                                                 (рядок 2.1 - рядок 2.2 - рядок 2.3)

2

 

доходи звітного (податкового) періоду

2.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

2.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

2.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з векселями,

у тому числі:                                                 (рядок 3.1 - рядок 3.2 - рядок 3.3)

3

 

доходи звітного (податкового) періоду

3.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

3.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

3.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іпотечними сертифікатами (іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю),

у тому числі:                                               (рядок 4.1 - рядок 4.2 - рядок 4.3)

4

 

доходи звітного (податкового) періоду

4.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

4.2

 


від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду


4.3


 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю,

у тому числі:                                                 (рядок 5.1 - рядок 5.2 - рядок 5.3)

5

 

доходи звітного (податкового) періоду

5.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

5.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

5.3

 

Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,

у тому числі:                                                  (рядок 6.1 - рядок 6.2 - рядок 6.3)

6

 

доходи звітного (податкового) періоду

6.1

 

витрати звітного (податкового) періоду

6.2

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

6.3

 


^ Таблиця 2. Розрахунок фінансових результатів за операціями з деривативами (похідними інструментами)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (позитивне значення (рядок 2 - рядок 3 - рядок 4))

03.21


 

Збиток за операціями з деривативами (похідними інструментами) (від'ємне значення (рядок 2 - рядок 3 - рядок 4))

1


 

доходи звітного (податкового) періоду

2

 

витрати звітного (податкового) періоду

3

 

від'ємний фінансовий результат попереднього звітного (податкового) періоду

4

 

Керівник платника податку


_______________________

(підпис)


М. П.


_________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


_______________________

(підпис)


__________________

(ініціали, прізвище)Звітна
Додаток АМ

до рядка 06.4.27 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна новаКонсолідованаУточнююча

  


^ Таблиця 1. Нарахована амортизація за звітний період

Нарахована амортизація за звітний (податковий) період

у тому числі

основних засобів та інших необоротних активів

нематеріальних активів

витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин

тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.20111

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


Таблиця 2. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Балансова вартість основних засобів на початок звітного (податкового) року

Сума ліміту витрат на поліпшення на звітний (податковий) рік

(графа 1 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду

(графа 3 в межах графи 2)

1

2

3

4

 

 

 

 


Таблиця 3. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України

Об'єкти поліпшення

Первісна вартість свердловини

Сума ліміту витрат від первісної вартості окремої свердловини на звітний (податковий) рік

(графа 2 х 10 %)

Фактичні обсяги витрат на поліпшення на звітний (податковий) період

Сума, що враховується до складу витрат звітного (податкового) періоду

(графа 4 в межах


графи 3)

1

2

3

4

5

Свердловина

 

 

 
1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Х

Разом

 

 

 


____________

1 Значення графи 5 таблиці 1 заноситься до рядка 06.4.27 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства.Керівник платника податку


_______________________

(підпис)


М. П.


_________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


_______________________

(підпис)


__________________

(ініціали, прізвище) 


Звітна
Додаток ВО

до рядка 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна новаКонсолідованаУточнююча

 


^ Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус

Код рядка

Реквізити договору (контракту), найменування та місцезнаходження нерезидента, що має офшорний статус

Загальна вартість придбаних товарів (робіт, послуг) у нерезидента, що має офшорний статус

Витрати платника податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг), які включаються до витрат покупця

(графа 3 х 0,85)

у тому числі, що включаються до

собівартості придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

інших витрат

1

2

3

4

5

6

1

 


 


 


 


 

 

 

 

2

 


 


 


 

 

 

 

3

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

n

 


 


 


 


 

 

 

 

06.4.37

Частина вартості товарів (робіт, послуг), що відображається у рядку 06.4.37 додатка ІВ до рядка 06.4 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (сума рядків 1 - n графи 6)

х

х


 

Керівник платника податку


_______________________

(підпис)


М. П.


_________________

(ініціали, прізвище)


Головний бухгалтер


_______________________

(підпис)


__________________

(ініціали, прізвище)Звітна
Додаток АВ

до рядка 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства
Звітна новаКонсолідованаУточнююча

   


3187537386604794.html
3187644754816713.html
3187728000859552.html
3187855757482484.html
3187952710997711.html